EDITORIAL SANKARA SC

CIF J12929469
C\Sant Jaume, 8
12580 Benicarló - Castelló
tel.: 0034 627 71 38 38

publicacions@sankarabooks.com

Mitjançant aquest avís, EDITORIAL SANKARA SC (d'ara endavant Sankara), domiciliada en C\ Sant Jaume, 8 Benicarló, Castelló 12580 i amb CIF J12929469, informa als usuaris de www.sankarabooks.com sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de que els usuaris de l'esmentada web decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Sankara les dades personals que se'ls pugui requerir.

Sankara és una societat plenament conscienciada amb el tractament de les dades personals, i les responsabilitats que això comporta, raó per la qual l'ús que farà en tot moment de les dades personals serà lícit i consentit en tot moment per l'usuari.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre a Sankara siguin incorporats a fitxers titularitat d'aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats així com per mantenir-li informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol un altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb la nostra empresa.

Sankara es compromet al compliment de la seva obligació de secret sobre les dades de caràcter personal i del seu deure a tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a tal efecte, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Sankara el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a Sankara, C\Sant Jaume, 8, Benicarló Castelló 12580 o bé a l'email publicacions@sankarabooks.com

Sankara es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades personals per adaptar-la a les novetats legislatives. Si això ocorre, Sankara anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb la major antelació possible.